آیا درآمدزایی راه‌‌حل کلیدی ایجاد تغییر و تاثیرگذاری است؟ چرا موسسات خیریه به دنبال راه‌‌اندازی کسب و کارهای سودآور هستند؟

آیا درآمدزایی راه‌‌حل کلیدی ایجاد تغییر و تاثیرگذاری است؟ چرا موسسات خیریه به دنبال راه‌‌اندازی کسب و کارهای سودآور هستند؟

چهار نکته راهبردی برای موسسات نیکوکاری در روزهای کرونا

چهار نکته راهبردی برای موسسات نیکوکاری در روزهای کرونا

Group of Multiethnic Diverse Hands Raised

چرا بخشش مهم است؟ ۵ دلیل برای کمک کردن به موسسات نیکوکاری

نیکوکاری

فعالیت‌های نیکوکاری در سازمان‌ها و افزایش مشارکت و تعهد کارمندان

مدل‌های حاکمیت سازمانی

مدل‌های حاکمیت سازمانی در سازمان‌های غیرانتفاعی

شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد

چرا شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد مهم است؟

جذب و حفظ داوطلب ارزشمند در سازمان‌‌های نیکوکاری

جذب و حفظ داوطلب ارزشمند در سازمان‌‌های نیکوکاری

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش دوم

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش دوم

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش اول

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش اول

راه‌اندازی کسب و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت-بخش دوم

راه‌اندازی کسب و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت-بخش دوم

راه‌اندازی کسب‌و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت – بخش اول

راه‌اندازی کسب‌و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت – بخش اول

راهکارهایی برای بهبود روابط با داوطلبان

راهکارهایی برای بهبود روابط با داوطلبان