جذب و حفظ داوطلب ارزشمند در سازمان‌‌های نیکوکاری

جذب و حفظ داوطلب ارزشمند در سازمان‌‌های نیکوکاری

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش دوم

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش دوم

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش اول

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش اول

راه‌اندازی کسب و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت-بخش دوم

راه‌اندازی کسب و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت-بخش دوم

راه‌اندازی کسب‌و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت – بخش اول

راه‌اندازی کسب‌و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت – بخش اول

راهکارهایی برای بهبود روابط با داوطلبان

راهکارهایی برای بهبود روابط با داوطلبان

چرا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دوران رکود اقتصادی مهم است؟

ایجاد روابط خوب با حامیان به ارزش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت

ایجاد روابط خوب با حامیان به ارزش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت

مسئولیت‌پذیری اجتماعی چه منافعی برای شرکت‌ها دارد؟

مسئولیت‌پذیری اجتماعی چه منافعی برای شرکت‌ها دارد؟

داوطلبان فعالیت‌های نیکوکاری

چطور به داوطلبان فعالیت‌های نیکوکارانه آموزش بدهیم؟

Social Business

کسب و کار اجتماعی چیست؟

مدیریت‌ موثر روابط عمومی

راهکارهایی برای مدیریت‌ موثر روابط عمومی موسسه‌های نیکوکاری