خدمات افرا برای:
نیکوکاران
نیکوکاران

افرا برآن است با معرفی موسسات نیکوکاری دارای استاندارد افرا، کمک کند تا کمک‌های مالی و تخصصی به شکل سازمان‌یافته و موثرتری به نیازمندان ارائه شود.

موسسات نیکوکاری
موسسات نیکوکاری

افرا با ممیزی موسسات نیکوکاری با هدف شناخت وضع موجود، ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود به آن‌ها کمک می‌کند تا اثربخش‌تر فعالیت کنند.

آخرین مقالات

آخرین مقالات


آخرین خبرها
برگزاری اولین وبینار ۱۴۰۰ افرا برای موسسات نیکوکاری
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

موسسه افرا اولین وبینار خود در سال 1400 را با عنوان «معرفی استاندارد افرا برای موسسات نیکوکاری و ارائه سرویس خودارزیابی» برگزار کرد.

موسسات نیکوکاری ارزیابی شده
درخواست خودارزیابی

شما ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ فعال شدن امکان خودارزیابی و دریافت توصیه‌های اجرایی را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ. ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در کوتاهترین زمان، امکان استفاده از این خدمت را برای شما فراهم خواهند کرد.

مدیران افرا