برای آگاهی از آخرین خبرهای افرا می‌توانید عضو خبرنامه شوید.

خدمات افرا برای:

افرا برآن است با معرفی موسسات نیکوکاری دارای استاندارد افرا، کمک کند تا کمک‌های مالی و تخصصی به شکل سازمان‌یافته و موثرتری به نیازمندان ارائه شود.

افرا با ممیزی موسسات نیکوکاری با هدف شناخت وضع موجود، ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود به آن‌ها کمک می‌کند تا اثربخش‌تر فعالیت کنند.

آخرین مقالات

آخرین مقالات

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش اول

فعالیت‌ها و کمک‌های خیریه اغلب تاثیری فراتر از آنچه ممکن است تصور بشود، دارند و حتی می‌توانند بر اقتصاد کشورها هم تاثیر بگذارند. شاید آمریکا نمونه جالبی در این مورد باشد، چون این کمک‌ها نقش مهمی در اقتصاد این کشور داشته‌اند.

راه‌اندازی کسب و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت-بخش دوم

شرکت‌ها صرف‌نظر از دغدغه‌هایشان باید استراتژی منسجمی را طراحی کرده و عملکرد قدرتمندی برای تشخیص مزایای تجاری کسب و کار اجتماعی‌شان داشته باشند. در همین راستا چهار عامل کلیدی موفقیت در این راه شناسایی شده‌اند که آن‌ها را مرور می‌کنیم.

آخرین خبرها

پروژه‌های افرا

درخواست ارزیابی

شما ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ ارزیابی را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ. ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مدیران افرا

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره
زهرا عمرانی

زهرا عمرانی

عضو هیئت مدیره
محمد توسلیان

محمد توسلیان

مدیرعامل