برای استفاده از امکان خودارزیابی آنلاین موسسات نیکوکاری، درخواست خود را ثبت کنید.

خدمات افرا برای:
نیکوکاران
نیکوکاران

افرا برآن است با معرفی موسسات نیکوکاری دارای استاندارد افرا، کمک کند تا کمک‌های مالی و تخصصی به شکل سازمان‌یافته و موثرتری به نیازمندان ارائه شود.

موسسات نیکوکاری
موسسات نیکوکاری

افرا با ممیزی موسسات نیکوکاری با هدف شناخت وضع موجود، ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود به آن‌ها کمک می‌کند تا اثربخش‌تر فعالیت کنند.

آخرین مقالات

استاندارد افرا


آخرین خبرها
فراخوان «خودارزیابی» موسسات نیکوکاری
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۹

انتظار به پایان رسید؛ از هشتم آذر خدمت جدید افرا در اختیار موسسات نیکوکاری قرار گرفته است. طبق وعده قبلی، خدمت خودارزیابی موسسات نیکوکاری، در بعد اول استاندارد افرا  عملیاتی شده است.

موسسات نیکوکاری ارزیابی شده
درخواست خودارزیابی

شما ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ فعال شدن امکان خودارزیابی برای خود را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ. ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مدیران افرا