خدمات افرا برای:

افرا برآن است با معرفی موسسات نیکوکاری دارای استاندارد افرا، کمک کند تا کمک‌های مالی و تخصصی به شکل سازمان‌یافته و موثرتری به نیازمندان ارائه شود.

افرا با ممیزی موسسات نیکوکاری با هدف شناخت وضع موجود، ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود به آن‌ها کمک می‌کند تا اثربخش‌تر فعالیت کنند.

آخرین خبرها

راهکارهایی برای بهبود روابط سازمان‌های نیکوکاری با داوطلبان

به‌دست آوردن داوطلبان مشتاق و باانگیزه کار دشواری است و به زمان، انرژی و گاهی هزینه نیاز دارد. این به خاطر آن است که یافتن داوطلبان جدید بسیار زمان‌بر است. با این اوصاف بهبود روابط با داوطلبان و سرمایه‌گذاری روی هر کدام از آنان، اهمیت بسیار زیادی دارد.

چرا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دوران رکود اقتصادی مهم است؟

معمولاً وقتی دوران رکود اقتصادی فرا می‌رسد، حجم زیادی از اظهارنظرها و مقالات از این ابراز نگرانی می‌کنند که یکی از اولین بخش‌هایی که بودجه‌اش کم یا حذف می‌شود بودجه مربوط به برنامه‌های «مسئولیت‌ اجتماعی» است.

ایجاد روابط خوب با حامیان به ارزش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت

سازمان‌های نیکوکاری و خیریه هوشمند روی ارزش کمک‌های مداوم تمرکز می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که تنها راه ایجاد برنامه‌های توسعه پایدار و همیشگی، یافتن حامیانی است که بارها و بارها به آن سازمان کمک کنند.

پروژه‌های افرا

درخواست مشاوره

شما ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ. ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مدیران افرا

محمود نظاری

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره
شهیندخت خوارزمی

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره
آراسب احمدیان

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره
الهه غریبی

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره
زهرا عمرانی

زهرا عمرانی

عضو هیئت مدیره
محمد توسلیان

محمد توسلیان

مدیرعامل