اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

موسسه خیریه ارتقای کیفیت زنان آتنا سازمانی مردم نهاد است که با انگیزه ارتقای کیفیت زندگی زنان و کودکان از طریق پژوهش، آموزش و ارائه خدمات در راستای توانمندسازی زنان و کودکان با ایجاد بنگاه های کارآفرینی و آموزش و حمایت آنان شکل گرفته است.

آتنا از نتیجه هشت سال فعالیت دانشجویی در مناطق محروم و آسیب خیز شهر تهران (با تمرکز بر منطقه خاک سفید) برخاسته است. از جاده های دشوار برخورد با آسیب های اجتماعی و سرگشتگی و حیرت گذشته، از مرز میان کار خیر و تخصصی عبور کرده و امروز به تلاش برای کار علمی و تخصصی در میدان آسیب های اجتماعی در آتنا رسیده است. آتنا راهی را آغاز کرده است تا علم و عمل را برای کاستن از رنج های انسانی پیوند دهد. می‌خواهد برای برابری در حقوق، فرصت ها و امکانات برای همه تلاش کند. برای حمایت از زنان و کودکان و توقف خشونت علیه آن ها؛ راهی که در آن بیاموزند و آموزش دهند و فعالیت علمی و تخصصی را با فعالیت اجتماعی و مدنی در هم آمیزند تا صدای کسانی باشند که صدایشان به گوش نمی رسد.

راوی این شماره رادیو افرا خانم دکتر زهرا افتخارزاده بنیانگذار و مدیرعامل آتنا است و روایت شکل گیری این نهاد اجتماعی را برایمان می‌گوید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن