اپیزود سیزدهم: زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

انجمن پرنده درخت کوچک، نهادی مدنی و مطالبه‌گر در پایتخت است.
کن در شمال غرب تهران آغاز حرکتی بود که با کودکان مهاجر و بازمانده از تحصیل و خانواده‌های آنها شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد. آشناسازی کودکان با حقوقشان، پدیدآوردن فضایی امن برای آنان در کنار توان‌افزایی خانواده‌ها از طریق حرفه‌آموزی و آموزش مهارت‌های زندگی و توسعه سواد آموزی داستان انجمن پرنده درخت کوچک را معنا می‌بخشد.
میترا امام عضو هیئت‌مدیره و یکی از بنیانگذاران انجمن پرنده درخت کوچک، قصه ای از یک اقدام داوطلبانه متفاوت را روایت می‌کند. از مسیری پرچالش و اتفاقاتی که ثمره سالها تجربه کار داوطلبانه بوده است.
افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن