پذیرش فناوری‌های دیجیتال از سوی سازمان‌های غیرانتفاعی

پذیرش فناوری‌های دیجیتال از سوی سازمان‌های غیرانتفاعی

بحران کرونا و فرصت بازسازی موسسات غیرانتفاعی

بحران کرونا و فرصت بازسازی موسسات غیرانتفاعی

آیا بخش خیریه دوباره سر کار بر می‌گردد؟

آیا بخش خیریه دوباره سر کار بر می‌گردد؟

انجمن دوستداران کودک کرمان

شفافیت؛ کلید جذب خیرین | گفتگو با انجمن دوستداران کودک کرمان

اثر کرونا بر تکامل آموزش کارکنان سازمان‌های غیرانتفاعی

اثر کرونا بر تکامل آموزش کارکنان سازمان‌های غیرانتفاعی

کارآفرینی اجتماعی، رویکردی در تامین منابع مالی پایدار | گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه زنجان

کارآفرینی اجتماعی، رویکردی در تامین منابع مالی پایدار | گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه زنجان

درس‌های بشردوستی در عصر کرونا

درس‌های بشردوستی در عصر کرونا

ضربه ویروسی به اقتصاد نیکوکاری

ضربه ویروسی به اقتصاد نیکوکاری

اولویت‌های سازمان‌های غیرانتفاعی در کرونا

اولویت‌های سازمان‌های غیرانتفاعی در کرونا

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در عصر پاندمی

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در عصر پاندمی

تغییر انتظارات نیکوکاری در دوران شیوع ویروس کرونا

تغییر انتظارات نیکوکاری در دوران شیوع ویروس کرونا

Social Business

بالاوپایین‌های موسسات نیکوکاری بریتانیا براساس گزارش CAF