کارگاه ارتباطات بهار 1402

برگزاری کارگاه ارتباطات استاندارد افرا

موسسه مهر گیتی

موفقیت مهر گیتی در دریافت گواهینامه افرا

موسسه سبزکاران بالان

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه سبزکاران بالان

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

کارگاه حاکمیت سازمانی بهار 1402

برگزاری اولین کارگاه افرا در سال 1402

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی