رادیو افرا 26 - بنیاد خیریه معلولین - ناهید کلوشانی

شماره 26: روایت بنیاد خیریه معلولین در مهمانی ناهید کلوشانی

خیریه امین آراسته یونس شیراوند

شماره 25: قصه خیریه امین آراسته

طیبه دهباشی‌زاده انجمن احبا

شماره 24: لذت مهرورزی در احبا؛ طیبه دهباشی‌زاده

سعیده صالح غفاری انجمن اتیسم ایران

شماره 23: قصه انجمن اتیسم ایران؛ سعیده صالح غفاری

زهرا گیتی نژاد موسسه مهر گیتی

شماره 22: معلم مدرسه‌ساز؛ داستان شکل‌گیری مهر گیتی

اپیزود بیست و یکم: قصه بنیاد کودک (همراه با حرمت ناظری)

اپیزود بیست و یکم: قصه بنیاد کودک (همراه با حرمت ناظری)

اپیزود بیستم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش دوم)

اپیزود بیستم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش دوم)

اپیزود نوزدهم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش اول)

اپیزود نوزدهم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش اول)

اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقلال کودکان دارای اختلال اتیسم همراه با نفیسه رسولی

اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقلال کودکان دارای اختلال اتیسم همراه با نفیسه رسولی

اپیزود پانزدهم: روایت افسانه قربانی از ساخت تا توسعه فضاهای فرهنگی اجتماعی

اپیزود پانزدهم: روایت افسانه قربانی از ساخت تا توسعه فضاهای فرهنگی اجتماعی