«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارائه خدمات به شکل وسیع‌تر، موثرتر و کارآتر به گروه‌های هدف، به طور پیوسته در حال ارزیابی خود و فعالیت‌هایشان هستند. این سازمان‌ها به طور دائمی میزان منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها، میزان تحقق برنامه‌ها، دلایل عدم دستیابی به برخی اهداف و زیرساخت‌های لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای بهتر را مورد سنجش قرار می‌دهند. ارزیابی مداوم و بهبود مستمر بر اساس نتایج ارزیابی عامل کلیدی در بقا و رشد سازمان‌های مردم‌نهاد است.
بر این اساس، داشتن یک چارچوب مشخص برای ارزیابی سازمان، می‌تواند به ساختارمند کردن این فرآیند دائمی کمک کند و به موسسات اطمینان دهد که کلیه اجزا و عناصر کلیدی در زمان خودارزیابی مد نظر قرار گرفته‌اند.
افرا با در نظر گرفتن این نیاز موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، و با توجه به سابقه خود در ارزیابی موسسات نیکوکاری بر پایه استاندارد افرا، تصمیم گرفته است تا این چارچوب خودارزیابی و توصیه‌های کلیدی در رابطه با نقاط قابل بهبود سازمان‌ها را در قالب خدمت جدید «خودارزیابی موسسات نیکوکاری» به موسسات ارائه دهد. در این راستا، افرا از استاندارد نسخه 1.3 خود و تجربیات به دست آمده از ارزیابی موسسات بهره گرفته است و بنا دارد خدمت خود را در شکل قابل دسترس برای همه‌ی موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد کشور ارائه کند. از آن‌جا که افرا رشد و توسعه را یک فرآیند مشارکتی و مبتنی بر اعتماد دوجانبه می‌داند، خودارزیابی به عنوان خدمت جدید و با هدف توان‌افزایی و توسعه ظرفیت موسسات نیکوکاری به صورت داوطلبانه برای ارزیابی خود در قالب ابعاد هفت‌گانه استاندارد افرا به موسسات ارائه می‌شود. در این راستا و با هدف آشنایی بیشتر و آموزش موسسات در حوزه استاندارد افرا و ابعاد آن، محتوای متناسب، به شکل منظم و از طریق وب‌سایت افرا در اختیار موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرد.
با افرا همراه باشید که به‌زودی اطلاعات بیشتری در مورد نحوه استفاده از این خدمت افرا را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن