برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

روز گذشته کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی با تدریس جناب آقای دکتر آراسب احمدیان برگزار شد.

این کارگاه به شکل مجازی و با حضور ۱۳ نماینده از ۶ موسسه نیکوکاری در ۴ ساعت برگزار شد و شرکت‌کنندگان به بحث و مشارکت در خصوص رویه‌های اجرایی بعد حاکمیت سازمانی استاندارد افرا در سازمان‌ها و چالش‌های آن در سازمان‌های خودشان پرداختند.

شرکت‌کنندگان از استان‌های تهران، کردستان، مازندران، اصفهان و گیلان در کارگاه حضور داشتند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن