اعتماد ۳۰۰ مؤسسه به سرویس خودارزیابی افرا!

همان‌اندازه که برای یک مؤسسۀ نیکوکاری، اعتماد خیّرین و مردم، بزرگ‌ترین دستاورد و ارزش است، برای افرا که متعهد شده است گام‌به‌گام با همراهی‌تان زیرساخت نیکوکاری کشور را توسعه دهد، اعتماد شما به توانمندی‌اش، سرمایه‌ای وزین و گرامی است.

سیصد مؤسسۀ نیکوکاری، هفت بعد «حاکمیت سازمانی»، «سرمایۀ انسانی»، «ارتباطات»، «مالی»، «برنامه‌ریزی و اجرا و ارزیابی»، «بهبود مستمر»، و «فناوری» خود را باتوجه‌به سرویس خودارزیابی افرا انجام داده‌اند و از توصیه‌های کارشناسان افرا برای بهبود وضعیت خود بهره‌مند شده‌اند.

شما هم می‌توانید با پرکردن فرم درخواست خودارزیابی در مسیر بهبود عملکرد مؤسسه‌تان قرار بگیرید. کافی است به مجموعه‌ای از پرسش‌ها پاسخ دهید، و پس از دریافت بازخورد از سیستم خودارزیابی افرا، به شناخت دقیق‌تر موقعیت کنونی‌تان دست یابید و توصیه‌های تخصصی تیم افرا را برای شیوه‌های بهینه‌سازی روند فعالیت‌هایتان دریافت کنید.

ایمان داریم پایداری و استواری نیکوکاری، با نگاه ساختارمندتر، شدنی‌تر است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن