اولین نشان افرا به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اهدا شد

موسسه حامیان نواندیش افرا، که فعالیت خود را از ابتدای سال 1397 با هدفِ توسعه‌ی زیرساخت نیکوکاری در ایران آغاز کرده است، با همراهی مدیران و همکاران مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، نخستین پروژه‌ی خود را با موفقیت به انجام رسانید.

در این پروژه تیم افرا با پشتوانه‌ی تجربه، تخصص و مطالعات عمیقی که انجام داد، تصویری شفاف از وضعیت موجود، ظرفیت‌های راهبردی و نقاط قابل بهبود موسسه‌ی رعد را شناسایی کرده و دراختیار آن موسسه قرار داد.

Afra Silver Medal

همراهی نزدیک و اثربخش تیم مدیریتی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد نقش مهمی در پیشبرد این همکاری داشت. مجتمع رعد با باور به اهمیت ارزیابی و آثار مثبت آن،  و همچنین احساس نیاز به توسعه و بهبود سازوکارهای مدیریتی خود، با دقت و حساسیت در تمام مراحل فرایند ارزیابی، تعامل بسیار خوبی با تیم افرا داشت.

رعد در ارزیابی افرا موفق شد نشان نقره‌ی افرا را کسب کند. نشانی که بیانگر زیرساخت‌های اولیه و لازم مدیریتی در موسسه است و نشان از اراده‌ی این موسسه برای عملکرد موثرتر و حرکت به سوی تعالی دارد. در ادامه‌ی مسیر تیم افرا در طراحی برنامه‌های بهبود و تحول، درکنار مجموعه رعد حضور خواهد داشت.

افرا در آینده‌ی نزدیک با انتشار نتایج دیگر ارزیابی‌ها، موسسات نیکوکاریِ با عملکرد خوب و درمسیرتوسعه را به جامعه‌ی نیکوکاری معرفی خواهد کرد.

برای آشنایی با استاندارد افرا برای ارزیابی موسسه‌های نیکوکاری به صفحه استاندارد افرا سربزنید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن