برای آگاهی از آخرین خبرهای افرا می‌توانید عضو خبرنامه شوید.

خدمات افرا برای:

افرا برآن است با معرفی موسسات نیکوکاری دارای استاندارد افرا، کمک کند تا کمک‌های مالی و تخصصی به شکل سازمان‌یافته و موثرتری به نیازمندان ارائه شود.

افرا با ممیزی موسسات نیکوکاری با هدف شناخت وضع موجود، ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود به آن‌ها کمک می‌کند تا اثربخش‌تر فعالیت کنند.

آخرین مقالات

آخرین مقالات

نیکوکاری

فعالیت‌های نیکوکاری در سازمان‌ها و افزایش مشارکت و تعهد کارمندان

احتمالا برای بسیاری از ما جالب است بدانیم که فعالیت‌های خیریه سازمانی روی احساس افراد در محل کارشان، چه تاثیری می‌گذارد. بررسی‌های انجام شده روی بیش از هزار کارمند در شرکت‌های مختلف آمریکایی درباره دیدگاه‌شان نسبت به فعالیت‌های خیریه سازمانی، نشان می‌دهد که آن‌ها نسبت به این اقدامات رغبت داشته و فکر می‌کنند که برایشان آموزنده است.

جذب و حفظ داوطلبان ارزشمند در سازمان‌‌های نیکوکاری

داوطلبان عناصر مهمی در ساختار سازمان‌های نیکوکاری هستند که جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی بدون حضور آن‌ها ممکن نیست. در واقع بدون آن‌ها بسیاری از رویدادهای جمع‌آوری کمک هرگز برگزار نمی‌شود و با حضور آ‌ن‌ها تقریبا هر رویداد این‌چنینی با موفقیت برگزار خواهد شد.

آخرین خبرها

همکاران سیستم اولین حامی افرا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های نیکوکاری کشور

شرکت همکاران سیستم به عنوان اولین حامی افرا، پیشگام شده است تا در حوزه توسعه مسئولیت اجتماعی خود، پروژه‌­هایی را برای همکاری با برخی موسسات نیکوکاری ارزیابی شده توسط افرا اجرا کند.

پروژه‌های افرا

درخواست ارزیابی

شما ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ ارزیابی را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ. ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مدیران افرا

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره