بنیاد خیرین حامی دانشگاه بوعلی سینا

نام مدیرعامل: منوچهر رشادی

شهر: همدان
بنیاد خیرین حامی دانشگاه بوعلی سینا

ماموریت سازمان

بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساختهای دانشگاه

چشم‌انداز سازمان

شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه. - نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن. -ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ) جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه. - برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی. - نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم. - نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه. -نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیّرین وزارت علوم

راه‌های ارتباطی

آدرس: همدان بلوار شهید احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا. سازمان مرکزی . بنیاد خیرین حامی دانشگاه بوعلی سینا

تلفن: 081-31401283

وب سایت