انجمن دوستداران کودک و خانواده خراسان رضوی

حوزه‌های فعالیت: زنان و خانواده کودکان

نام مدیرعامل: فلورا مرتضوی

استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
انجمن دوستداران کودک و خانواده خراسان رضوی

ماموریت سازمان

روش هاى کارانجمن دوستداران کودک وخانواده خراسان رضوی _تحقیق‌و‌پژوهش‌در‌زمینه‌مسائل‌تعلیم‌وتربیت،‌رشد‌وآموزش‌کودکان‌خردسال‌و‌برنامه‌های‌ادغام‌یافته کودکان‌خردسال،‌ترویج‌و‌بکارگیرى‌برنامه‌هاى‌آموزشى‌براساس ‌‌نیازها وتواناییهای کودکان هر منطقه استفاده ازنیروهاى‌متخصص‌بومى،‌کمک‌به‌ارتقا‌سلامت‌اجتماعى‌از‌طریق‌اموزشهاى‌مناسب‌خانواده،‌مهارتهای زندگی واموزش مشارکتی وپیشگیرى‌محور‌در‌سطح‌جامعه،‌انجام‌پژوهش‌و‌همکارى‌با‌‌مراکز‌اموزشى‌وپژوهشی در‌زمینه اهداف انجمن‌و‌اطلاع‌رسانى‌از یافته ها ‌ها‌با‌روشهاى‌مناسب‌ -‌برگزارى‌سمینار،‌همایش،جلسات‌سخنرانى،‌میزگرد،‌مسابقات‌علمى،‌هنرى،‌ورزشى‌اردوهاى‌ مرتبط با اهداف انجمن _برگزاری کارگاه‌‌و‌دوره‌های‌آموزشى‌براى‌مربیان،‌‌معلمان،‌کارشناسان،‌مدیران،‌والدین‌ -‌جلب‌مشارکت‌سازمان‌های‌دولتی‌و‌غیردولتی‌در‌حمایت‌از‌برنامه‌های‌مراقبت‌بررای‌‌رشد وتکامل‌‌کودکان ،همکاری ومشارکت‌با‌مراکز‌علمى‌مرتبط با‌اموزش -‌آماده‌سازی،‌تهیه‌و‌تولید‌منابع،‌کتاب،‌جزوه‌و‌فیلم‌های آموزشی ‌‌مناسب برای مربیان ،‌معلمان ،مدیران ،کارشناسان آموزشى،‌و‌الدین‌ -‌کمک‌به‌تجهیز‌و‌راه‌اندازی‌انواع‌مراکز‌مراقبت‌و‌آموزش‌کودکان‌در‌سراسر‌کشور،کمک‌و‌حمایت‌از‌کودکان‌اسیب‌پذیر‌یا در‌معرض‌اسیبهاى‌اجتماعى،‌معلول‌و‌مصون‌سازى‌کودکان‌در‌برابر‌سوءمصرف ‌مواد‌اعتیاد آور ،شناسایی کودکان محروم از‌ بهداشت،‌تغذیه‌وحمایت‌از ‌آنها،‌کمک‌به‌کودکان‌اسیب‌دیده‌بر‌اثر‌حوادث‌غیرمترقبه،کمک‌به‌گسترش مراکز فرهنگی واجتماعی تفریحى‌در‌مراکز‌محروم،‌انجام‌فعالیتهاى‌مربوط‌به‌جمع‌اورى‌کمک‌هاى‌مالى،‌تهیه‌زمین،‌ساخت‌وساز در‌راستای اهداف انجمن ،ایجاد‌بانک‌اطلاعات،‌وب‌لاگ‌و‌سایت‌در‌مورد‌اهداف

چشم‌انداز سازمان

زندگی بهتر برای کودکان وخانواده

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان راهنمایی - راهنمایی ۲۰/۱ - پلاک ۲۱

تلفن: 051-38453658

تلگرام