کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402

کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402

موسسه خیریه دارویی قطره

خیریه قطره گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا را دریافت کرد

انجمن حامی

تجربه انجمن حامی از خدمات افرا

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی شهریور 1402

دومین کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در تابستان 1402

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی افرا

کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در محل موسسه افرا برگزار شد

کارگاه آموزشی بهبود مستمر در موسسه افرا

کارگاه آموزشی بهبود مستمر در موسسه افرا

موسسه خیریه طپش

موسسه خیریه طپش گواهینامه افرا را دریافت کرد

کارگاه آموزشی ارتباطات تابستان 1402

برگزاری کارگاه آموزشی ارتباطات در موسسه افرا

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری