بنیاد کودک ایران نشان نقره‌ی افرا را دریافت کرد

موسسه بنیاد کودک ایران با قرار گرفتن در فرایند ارزیابی توسط استاندارد افرا برای موسسات نیکوکاری؛ نشان نقره‌ی افرا را دریافت کرد.

تیم مدیران و کارشناسان بنیاد کودک با همکاری نزدیک و موثر با تیم افرا در پیشبرد دقیق فرایند ارزیابی سهیم بودند. تیم افرا نیز با مطالعات و گفتگوهای عمیق، مشاهده‌ی مستندات و فرایندها، گزارش کاملی از وضعیت موجود، ظرفیت‌های راهبردی و نقاط قابل بهبود بنیاد کودک را در اختیار این موسسه قرار داد.

نشان نقره‌ی افرا  بیانگر وجود زیرساخت‌های اولیه و لازم مدیریتی در بنیادکودک است و نشان از اراده‌ی این موسسه برای عملکرد موثرتر و حرکت به سوی تعالی دارد. در ادامه‌ی مسیر تیم افرا به عنوان مشاور در طراحی برنامه‌های بهبود و تحول، درکنار بنیادکودک حضور خواهد داشت.

افرا در آینده‌ی نزدیک با انتشار نتایج دیگر ارزیابی‌ها، موسسات نیکوکاریِ با عملکرد خوب و درمسیرتوسعه را به جامعه‌ی نیکوکاری معرفی خواهد کرد.

برای آشنایی با استاندارد افرا برای ارزیابی موسسه‌های نیکوکاری به صفحه استاندارد افرا سربزنید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن