الهه غریبی

الهه غریبی

الهه غریبی، یکی از اعضای هیئت مدیره موسسه افرا، بیش از هفت سال تجربه‌ی مدیریت امور مالی و حسابداری در شرکت همکاران سیستم دارد و بر چگونگی مدیریت و اجرای فرایندهای مالی و قوانین و استانداردهای آن مسلط است.

افزون‌بر دارا بودن این پشتوانه‌ی مالی ارزشمند، شش سال مسئولیت مدیریت دفتر هیئت‌مدیره‌ی همکاران سیستم او را در تدوین چارچوب‌ها و نظام‌های حاکمیت شرکتی و ایجاد سازوکارهای راهبردی شرکت‌ها توانمند ساخته است. الهه در اسفندماه ۱۳۵۸ متولد شده است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن