ظرفیت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است در صورت تمایل در وبینار شهریور ماه این دوره ثبت نام نمایید.
ثبت نام در وبینار آموزش بعد سرمایه انسانی شهریور ۱۴۰۱