موسسه خیریه روزبه

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده

نام مدیرعامل: فرح جمالی

استان: زنجان
شهر: زنجان
موسسه خیریه روزبه

ماموریت سازمان

ماموریت موسسه خیریه استاد روزبه یاري رساندن به زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست از طریق آموزش‌، ارتقاء مهارت‌ها‌، تقویت خود‌باوري و کمک به ایجاد اشتغال است. وظیفه موسسه توانمندسازي افراد است نه جمع‌آوري اعانه براي نیازمندان . هرگونه حمایت مالی از فرد مددجو در ازاء کار انجام می‌گیرد. زیرا هدف حفظ حرمت انسانی، پرورش و شکوفایی استعدادهاست نه صدقه دادن و گدا پروري . تاکید بر موضوع آموزش براي حفظ و تقویت عزت نفس مددجویان و مصونیت ایشان در مقابل فقر، تکدي‌گري و آسیب‌هاي روانی و اجتماعی صورت می‌گیرد. این موسسه قصد وابسته نمودن گروه هدف را ندارد. سعی بر این‌است که با ایجاد بستر‌هاي لازم، معیشت مناسبی با حاصل دسترنج خود مددجویان براي ایشان تامین شود تا بتوانند بطور مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران به اداره زندگی خود بپردازند.

چشم‌انداز سازمان

موسسه خیریه استاد روزبه زنجان از برجسته‌ترین کانون‌هاي سرمایه‌گذاري اجتماعی در ایران و برترین الگوي توانمندسازی زنان سرپرست خانوار براي تاسیس سازمان‌هاي مشابه خواهد بود. وجوه مختلف عملکرد سازمان و برتري در هر‌یک از زمینه‌هاي فعالیت، مبناي ارزیابی سازمان‌هاي حمایتی- اجتماعی خواهد بود. شفاف‌سازي و پاسخگویی همواره از مهمترین ارزش‌هاي حاکم بر موسسه می‌باشد. این موسسه یکی از مورد اعتمادترین نهاد‌هاي خیریه براي نیکوکاران خواهد بود. توجه به بهبود رویه‌هاي جاري و نحوه تبدیل کمک‌هاي نیکوکاران و همیاران به خدمات آموزشی، حمایتی‌، درمانی‌، فرهنگی‌، وام و تمامی آنچه براي رفاه مددجویان هزینه می‌شود از مهمترین ارکان توسعه و پیشرفت موسسه خواهد بود.

راه‌های ارتباطی

آدرس: خيابان خرمشهر - روبروی اداره دارایی - خيابان وحی

تلفن: 024-33771037

وب سایت

ایمیل: info@roozbeh-charity.ir

اینستاگرام

تلگرام