خیریه اکرام شهر عمادده

نام مدیرعامل: علی فلاحت

شهر: لارستان

ماموریت سازمان

جمع آوری کمکهای نقدی خیرین و توزیع مناسب بین مستمندان

راه‌های ارتباطی

آدرس: عمادشهر ، بخش صحرای باغ ،عمادشهر ، خیابان قبا ، جنب مدرسه قرآنی پسران

تلفن: 071-52433573