words

انتخاب دقیق واژه‌ها می‌تواند میزان جذب کمک‌های نیکوکارانه را بیش از ۳۰۰ درصد افزایش دهد!

هم‌دردی در نوشتن متن‌های مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی، می‌تواند میزان این کمک‌ها را به شدت افزایش دهد. آن‌ها برای بررسی فرضیه‌های خود، ۲۰۰ هزار آدرس ایمیل متعلق به خیرین بالقوه از سراسر کشور هند و یک لیست ۱۰۰ هزارنفره از خیرین ِ یک موسسه خیریه‌ی شناخته‌شده‌ی کمک به سالمندان را جمع‌آوری کردند.