خودارزیابی یعنی سنجش خود. خدمت خودارزیابی افرا، بر مبنای استاندارد افرا طراحی و ارائه شده است. ارزیابی مداوم خود و بهبود مستمر بر اساس نتایج ارزیابی، یک عامل کلیدی در بقا و رشد مؤسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد است. بر این اساس داشتن یک چارچوب مشخص برای خودارزیابی سازمان، می‌تواند به ساختارمند کردن این فرایند دائمی کمک کند. همچنین به مؤسسه‌ها اطمینان دهد که کلیه اجزا و عناصر کلیدی در زمان خودارزیابی مد نظر قرار گرفته‌اند.

افرا با در نظر گرفتن این نیاز مؤسسه‌های نیکوکاری و خیریه‌ها با توجه به سابقه خود در ارزیابی مؤسسه‌ها بر پایه استاندارد؛ خدمت «خودارزیابی مؤسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد» را ارائه کرده است. خدمت خودارزیابی افرا به عنوان یک خدمت فراگیر، با هدف توان‌افزایی و توسعه‌ی ظرفیت مؤسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه شده است.

دستاورد خودارزیابی افرا

مهمترین دستاورد راهکار خودارزیابی افرا این است که مؤسسه‌های نیکوکاری و خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌‌توانند خود را در ابعاد مختلف استاندارد، به‌صورت تدریجی ارزیابی کنند. همچنین می‌توانند با تکرار خودارزیابی در هر بُعد با هدف سنجش میزان تغییرات مثبت رخ داده در سازمان، به طور پیوسته و منظم مسیر رشد و توسعه را به شکل خودانگیخته و با همراهی دائمی افرا طی کنند.

روش انجام خودارزیابی

در خدمت خودارزیابی، شما به عنوان موسسه نیکوکاری خیریه یا سازمان مردم‌نهاد می‌توانید از طریق ناحیه کاربری خود در پورتال موسسات افرا، با پاسخ دادن به مجموعه‌ای از سوالات مرتبط با استاندارد، وضعیت خود را در هر یک از ابعاد هفت‌گانه استاندارد افرا ارزیابی کنید. پس از انجام خودارزیابی در هر بُعد، بلافاصله مجموعه‌ای از توصیه‌های بهبود (شامل گزارش مدیریتی) توسط پورتال افرا به کاربر ارائه می‌شود.

بعد از گذشت یک ماه، امکان ارزیابی مجدد هر بُعد وجود دارد تا موسسه بتواند پس از انجام فعالیت‌های بهبود، مجددا خود را ارزیابی کرده و میزان پیشرفت خود را بسنجد. همچنین برای مؤسسه‌هایی که از خدمت خودارزیابی افرا استفاده می‌کنند، امکان ارائه خدمت آموزش وجود دارد. این آموزش‌ها در قالب کارگاه‌هایی برای هر بُعد استاندارد و در راستای عمق‌بخشی به توصیه‌های ارائه‌شده برگزار خواهد شد.

افرا مصمم است در مسیر بهبود زیرساخت‌های مدیریتی که لازمه تحقق ماموریت و اهداف ارزشمند شماست، بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در کنار شما باشد و قدم به قدم شما را همراهی کند.

مراحل خودارزیابی موسسه‌های نیکوکاری و سمن‌ها

خودارزیابی موسسه‌های نیکوکاری و سمن‌ها
مراحل خودارزیابی موسسه‌های نیکوکاری و سمن‌ها