ظرفیت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است در صورت تمایل در وبینار شهریور ماه این دوره ثبت نام نمایید.
ثبت نام در وبینار آموزش بعد فناوری شهریور ۱۴۰۱