فیروزه صابر

فیروزه صابر

فیروزه صابر، یکی از مشاورهای موسسه افرا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، فعال اجتماعی و از چهره‌های شناخته شده در سازمان‌های مردم نهاد است.

او مؤسس و مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان از سال ۱۳۸۴ و همچنین مؤسس و رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین از سال ۱۳۸۳ است.

خانم فیروزه صابر پیشینه‌‌ی فعالیت‌های متعددی در زمینه‌ی فعالیت‌های اجتماعی دارد و پیش از این مدیریت شبکه‌ی ملی موسسات خیریه و نیکوکاری را به عهده داشته است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن