الهه غریبی

الهه غریبی

الهه بیش از هفت سال تجربه‌ی مدیریت امور مالی و حسابداری در شرکت همکاران سیستم دارد و بر چگونگی مدیریت و اجرای فرایندهای مالی و قوانین و استانداردهای آن مسلط است. افزون‌بر دارا بودن این پشتوانه‌ی مالی ارزشمند، شش سال مسئولیت مدیریت دفتر هیئت‌مدیره‌ی همکاران سیستم او را در تدوین چارچوب‌ها و نظام‌های حاکمیت شرکتی و ایجاد سازوکارهای راهبردی شرکت‌ها توانمند ساخته است. الهه در اسفندماه ۱۳۵۸ متولد شده است.