موسسه خیریه دارویی قطره

خیریه قطره گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا را دریافت کرد

انجمن حامی

تجربه انجمن حامی از خدمات افرا

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی شهریور 1402

دومین کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در تابستان 1402

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی افرا

کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در محل موسسه افرا برگزار شد

کارگاه آموزشی بهبود مستمر در موسسه افرا

کارگاه آموزشی بهبود مستمر در موسسه افرا

موسسه طپش

موسسه خیریه طپش گواهینامه افرا را دریافت کرد

کارگاه آموزشی ارتباطات

برگزاری کارگاه آموزشی ارتباطات در موسسه افرا

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری

شاخص کلیدی عملکرد برای موسسه‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)

شاخص کلیدی عملکرد برای موسسه‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)