موسسه خیریه ندای کرامت مهر علی

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده فقرزدایی کودکان

استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
موسسه خیریه ندای کرامت مهر علی

ماموریت سازمان

کمک به بازماندگان از تحصیل اشتغال جوانان درمان و آموزش پزشکی کمکهای معیشتی

چشم‌انداز سازمان

کمک به بازماندگان از تحصیل اشتغال جوانان توسعه و آموزش پزشکی جهت بهره مندی از خدمات ترویج به مشارکت در ارتقای سطح زندگی و شغلی

راه‌های ارتباطی

آدرس: خراسان جنوبی شهرستان بیرجند موسسه ندای کرامت مهر علی (ع)

اینستاگرام

تلگرام