جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی فرهیختگان زنگان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی بهداشت و سلامت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خیریه و نیکوکاری

جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی فرهیختگان زنگان

ماموریت سازمان

موسسه همیاران سلامت فرهیختگان زنگان بامشارکت نهادهای دولتی وغیر ولتی همسو برآن است تا بااجرای برنامه های پیشگیرانه کاهنده آسیب‌های اجتماعی درسطح استان زنجان باشد

چشم‌انداز سازمان

ما برآنیم تا از طریق افزایش توانایی های عمومی اقشار مختلف جامعه سلامت روانی جامعه راارتقا دهیم

راه‌های ارتباطی