کارگاه مدیریت مالی در بهار 1402

برگزاری کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری»

کارگاه ارتباطات در بهار 1402

برگزاری کارگاه ارتباطات استاندارد افرا

مؤسسه مردم نهاد مهرگیتی

موفقیت مهرگیتی در دریافت گواهینامه افرا

موسسه سبزکاران بالان

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه سبزکاران بالان

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

کارگاه حاکمیت سازمانی

برگزاری اولین کارگاه افرا در سال 1402

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن