بنیاد خیریه معلولین ایرانیان

دریافت گواهینامه افرا توسط بنیاد خیریه معلولین ایرانیان

نشست افرا

نشست بررسی اثر فعالیت‌ها و ارزیابی دیجیتال افرا در مؤسسه‌های نیکوکاری

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی در فصل تابستان

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی در فصل تابستان

اعتماد ۳۰۰ مؤسسه به سرویس خودارزیابی افرا!

اعتماد ۳۰۰ مؤسسه به سرویس خودارزیابی افرا!

کارگاه حاکمیت سازمانی تابستان

برگزاری اولین کارگاه افرا در تابستان

برگزاری جلسه هم اندیشی مدرسان افرا

برگزاری جلسه هم اندیشی مدرسان افرا

انجمن احیاء ارزش‌ها

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن احیاء ارزش‌ها

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب

موفقیت توانیاب در دریافت گواهینامه افرا

کارگاه فناوری افرا در فصل بهار

برگزاری کارگاه بعد هفتم استاندارد افرا

کارگاه آموزشی بهبود مستمر

برگزاری کارگاه آموزشی بهبود مستمر

آشنایی با خودارزیابی

برگزاری وبینار آشنایی با خودارزیابی مبتنی بر استاندارد

کارگاه برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی

برگزاری کارگاه بعد پنجم استاندارد افرا