برگزاری کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری»

برگزاری کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری»

برگزاری کارگاه ارتباطات استاندارد افرا

برگزاری کارگاه ارتباطات استاندارد افرا

موفقیت مهرگیتی در دریافت گواهینامه افرا

موفقیت مهرگیتی در دریافت گواهینامه افرا

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه سبزکاران بالان

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه سبزکاران بالان

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

برگزاری اولین کارگاه افرا در سال جدید

برگزاری اولین کارگاه افرا در سال جدید

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی