استاندارد افرا
شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)
شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) یک معیار قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک سازمان غیرانتفاعی (یا هر نوع دیگری از سازمان) تا چه حد به اهداف سازمانی اصلی خود دست می‌یابد. بنابراین، سازمان‌ها از شاخص‌های...

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش سوم)
شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش سوم)

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) یک معیار قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک سازمان غیرانتفاعی (یا هر نوع دیگری از سازمان) تا چه حد به اهداف سازمانی اصلی خود دست می‌یابد. بنابراین، سازمان‌ها از شاخص‌های...

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش دوم)
شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش دوم)

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) یک معیار قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک سازمان غیرانتفاعی (یا هر نوع دیگری از سازمان) تا چه حد به اهداف سازمانی اصلی خود دست می‌یابد. بنابراین، سازمان‌ها از شاخص‌های...

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش اول)
شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش اول)

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) یک معیار قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک سازمان غیرانتفاعی (یا هر نوع دیگری از سازمان) تا چه حد به اهداف سازمانی اصلی خود دست می‌یابد. بنابراین، سازمان‌ها از شاخص‌های...

مدیریت ریسک در سازمان‌های نیکوکاری
مدیریت ریسک در سازمان‌های نیکوکاری

ارزیابی و مدیریت ریسک بخشی مهم و حیاتی از مدیریت در هر سازمان یا موسسه است. ما همواره در زندگی روزانه خود به طور غیرارادی (رد شدن از خیابان یا رفتن به سوی خط عابر...

اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه در موسسات نیکوکاری
اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه در موسسات نیکوکاری

حرکت هماهنگ کلیه اجزای یک سازمان در راستای تحقق ماموریت نیازمند داشتن یک نظام برنامه‌ريزی، اجرا، نظارت و ارزيابی همسو و هدفمند است که در کنار تحقق اهداف، تعهد سازمان به جامعه را نیز منعکس...