مسئولیت اجتماعی: تجربه‌ای از PayPal

مسئولیت اجتماعی: تجربه‌ای از PayPal

چگونه موسسه نیکوکاری خود را توسعه دهیم؟

چگونه موسسه نیکوکاری خود را توسعه دهیم؟

درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

راهنمای موسسات نیکوکاری در ذخایر محتاطانه

راهنمای موسسات نیکوکاری در ذخایر محتاطانه

مهارت دیجیتالی در موسسات نیکوکاری

مهارت دیجیتالی در موسسات نیکوکاری

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

فناوری و نوآوری: اثر انقلاب صنعتی چهارم بر بخش نیکوکاری

فناوری و نوآوری: اثر انقلاب صنعتی چهارم بر بخش نیکوکاری

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری

شاخص کلیدی عملکرد برای موسسه‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)

شاخص کلیدی عملکرد برای موسسه‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)

10 نکته مهم درباره کارکرد واقعی جمع‌آوری کمک‌های مالی

10 نکته مهم درباره کارکرد واقعی جمع‌آوری کمک‌های مالی

چرا سازمان‌های غیرانتفاعی فناوری مورد نیاز خود را ندارند؟

چرا سازمان‌های غیرانتفاعی فناوری مورد نیاز خود را ندارند؟

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش سوم)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش سوم)