ضریب نفوذ تکنولوژی در موسسات نیکوکاری

سازمانهای مردم نهاد و موسسات نیکوکاری چقدر تکنولوژی را جدی م یگیرند و چقدر
فعالی تهای خود را بر بستر فناوری اطلاعات انجام م یدهند؟ در سال گذشته و در دو دوره ما
در افرا موسسات نیکوکاری را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه آن دو گزارش تحقیق میدانی
در تابستان و پاییز ۹۹ است که م یتوانید آن را در وبلاگ افرا مطالعه کنید. خبر خوب در
این دو گزارش این بود که مدیران موسسات نیکوکاری از ظرفی تهای تکنولوژی برای توسعه
فعالی تهای خودشان آگاه بودند اما متاسفانه تعداد کمی از این ظرفیت در موسسات خودشان
بهر همند م یشدند. بنگا ههای اقتصادی از تکنولوژی برای افزایش حاشیه سود و سهم بازار استفاده
م یکنند اما موسسات نیکوکاری به دنبال خلق و توسعه ارز شهای اجتماعی هستند و به همین
دلیل ارزیابی اینکه چطور تکنولوژی به کمک آنها م یآید و فعالیت آنها را موثرتر م یکند مسیر
متفاوتی را م یطلبد.
فعالی تهای نیکوکاری در ایران ریشه در فرهنگ و تاریخ مردمان این سرزمین دارد و کشورمان
در این امر سابق های دیرینه دارد. موسسات نیکوکاری عمدتا با توجه به بحرا نها و مسائلی که با
آن سروکار دارند معطوف به ماموریت خودشان هستند و ممکن است کمتر به موضوع استفاده
استراتژیک از تکنولوژی در جهت تاثیر مثبت بر روی ماموریتشان توجه کنند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن