موسسه‌ خیریه‌ راهبران نور گیلان‌غرب

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: فوزیه حسینی

استان: کرمانشاه
شهر: گیلان غرب

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهدا - محله علی رضاوندی - موسسه خیریه راهبران نور گيلان‌غرب