موسسه خیریه شجره طوبی(حامی ایتام)

نام مدیرعامل: جواد حدادان یزدی

شهر: اراک

راه‌های ارتباطی

آدرس: سنجان - محله قلعه

تلفن: ۰۸۶-3۲۷۲۶۰۹۳

ایمیل: shajaretooba306@yahoo.com