انجمن روزنه امید جوان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

نام مدیرعامل: زاهد مهمدی کرتلایی

استان: خوزستان
شهر: اهواز
انجمن روزنه امید جوان

راه‌های ارتباطی

آدرس: امانیه - بلوار فلسطین خانه سمن های استان