زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی، که کارشناسی ارشد مدیریت سازمان‌های غیردولتی خود را در دانشگاه واشنگتن آمریکا گذرانده، از سال ۱۳۸۲ تاکنون پروژه‌های کارآفرینی و پژوهشی متعددی را طراحی، اجرا و مدیریت کرده است. او که تجربه‌ی عضویت در هیئت‌مدیره و امنای چندین سازمان مردم‌نهاد را در کارنامه کاری خود دارد، در رویداد‌های داخلی و بین‌المللی نیز تجربیات خود را ارائه و در آمریکا نیز چند طرح پژوهشی با موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد و سازوکارهای آن را مدیریت و اجرا کرده است. او کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی نیز دارد. زهرا متولد مردادماه ۱۳۵۹ است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره