زهرا خوش آئین

زهرا کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی است. او به مفاهیم توسعه‌ی پایدار و سازمان‌های مردم‌نهاد علاقه‌مند است و چند طرح پژوهشی را در این زمینه اجرا کرده است. زهرا در اسفند ۱۳۶۹ متولد شده است.
او در مهرماه ۱۳۹۷ به افرا پیوسته است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره