الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

الهه بیش از هفت سال تجربه‌ی مدیریت امور مالی و حسابداری در شرکت همکاران سیستم دارد و بر چگونگی مدیریت و اجرای فرایندهای مالی و قوانین و استانداردهای آن مسلط است. افزون‌بر دارا بودن این پشتوانه‌ی مالی ارزشمند، شش سال مسئولیت مدیریت دفتر هیئت‌مدیره‌ی همکاران سیستم او را در تدوین چارچوب‌ها و نظام‌های حاکمیت شرکتی و ایجاد سازوکارهای راهبردی شرکت‌ها توانمند ساخته است. الهه در اسفندماه ۱۳۵۸ متولد شده است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره