استاندارد افرا برای موسسه‌های نیکوکاری

در گام نخست؛ «افرا» چهار سطح توسعه‌یافتگی را برای سازمان‌ها تعریف کرده است.در فرایند ارزیابی مشخص می­‌شود که سازمان مورد ارزیابی در چه سطحی قرار دارد.

زیرساخت سازمانی
زیرساخت سازمانی
هوشمندی عملیاتی
هوشمندی عملیاتی
هوشمندی تحول
هوشمندی تحول
هوشمندی استراتژیک
هوشمندی استراتژیک

افرا، اعتبارسنجی این استاندارد را فرايندی مستمر می‌داند. در واقع، به‌شکل مداوم استاندارد خود را اصلاح کرده و با بهره­‌گیری از تجربه­‌های به دست آمده از اجرای هر پروژه، آن را بهبود می­‌بخشد.

نسخه­‌ی کنونی استاندارد افرا شامل هفت بخش اصلی است: