استاندارد افرا به عنوان مبنایی برای ارزیابی زیرساختهای مدیریتی موسسات نیکوکاری و در راستای کمک به توسعه زیرساخت نیکوکاری در کشور توسعه یافته است. برای توسعه این استاندارد ضمن استفاده از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با موسسات نیکوکاری، و با هدف متناسب‌‌سازی آن با فضای موسسات نیکوکاری در ایران، از نقطه‌نظرات مدیران و فعالان موسسات نیکوکاری و نیز کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بهره گرفته شده است. حاصل این فرایند نسخه 1.3 استاندارد افرا است که به ارزیابی موسسات نیکوکاری و میزان توسعه‌یافتگی آنها در هفت بعد به شرح زیر می‌پردازد.