نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری

افزایش کارایی سازمان‌های غیرانتفاعی با کمک فناوری

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش آخر)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش سوم)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش سوم)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش دوم)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش دوم)

نحوه نگارش اسناد و مستندسازی برای یک سازمان مردم‌نهاد

نحوه نگارش اسناد و مستندسازی برای یک سازمان مردم‌نهاد

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش اول)

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سازمان‌های غیرانتفاعی (بخش اول)

راهنمای هیئت مدیره برای بودجه‌بندی موسسات غیر‌انتفاعی

راهنمای هیئت مدیره برای بودجه‌بندی موسسات غیر‌انتفاعی

همکاری موسسات نیکوکاری با یکدیگر برای اثربخشی بیشتر

همکاری موسسات نیکوکاری با یکدیگر برای اثربخشی بیشتر

برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های مردم‌نهاد

برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های مردم‌نهاد

برگزاری سمینارهای آموزشی جدید موسسه افرا

برگزاری سمینارهای آموزشی جدید موسسه افرا