انجمن حمایت از معلولین خوزستان حامی

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

استان: خوزستان
28.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن حمایت از معلولین خوزستان حامی

راه‌های ارتباطی