برگزاری دومین وبینار 1400 افرا برای موسسات نیکوکاری

برگزاری دومین وبینار 1400 افرا برای موسسات نیکوکاری

برگزاری اولین وبینار 1400 افرا برای موسسات نیکوکاری

برگزاری اولین وبینار 1400 افرا برای موسسات نیکوکاری

آشنایی با بهترین شیوه‌های مدیریت نیروی داوطلب

آشنایی با بهترین شیوه‌های مدیریت نیروی داوطلب

تحقیق میدانی «افرا» از شبکه‌های موسسات نیکوکاری

تحقیق میدانی «افرا» از شبکه‌های موسسات نیکوکاری

سمینار آموزشی افرا برای موسسات نیکوکاری

سمینار آموزشی افرا برای موسسات نیکوکاری

ضربه ویروسی به اقتصاد نیکوکاری

ضربه ویروسی به اقتصاد نیکوکاری

ویژه‌نامه پاییز تحقیق میدانی از موسسات نیکوکاری

ویژه‌نامه پاییز تحقیق میدانی از موسسات نیکوکاری

عرضه‌ی راهکار نرم‌افزاری ویژه‌ی موسسات نیکوکاری با همکاری موسسه حامیان نواندیش افرا

عرضه‌ی راهکار نرم‌افزاری ویژه‌ی موسسات نیکوکاری با همکاری موسسه حامیان نواندیش افرا

فراخوان «خودارزیابی» موسسات نیکوکاری

فراخوان «خودارزیابی» موسسات نیکوکاری

نتایج تحقیق میدانی از 50 موسسات نیکوکاری منتشر شد

نتایج تحقیق میدانی از 50 موسسات نیکوکاری منتشر شد

گام جدید افرا در تعامل با موسسات نیکوکاری

گام جدید افرا در تعامل با موسسات نیکوکاری

«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد