گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ موسسه افرا

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد دانش

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط انجمن حامی

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه توانمندسازی ام‌اس

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط بنیاد سپهر قائن

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره آموزشی بعد سوم استاندارد افرا

برگزاری دوره آموزشی بعد سوم استاندارد افرا

برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با رویه های اجرایی بعد سرمایه انسانی استاندارد افرا»

برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با رویه های اجرایی بعد سرمایه انسانی استاندارد افرا»

برگزاری اولین دوره آموزشی «رویه‌های اجرایی حاکمیت سازمانی»

برگزاری اولین دوره آموزشی «رویه‌های اجرایی حاکمیت سازمانی»

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه مهر و ماه

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه مهر و ماه

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

نقش حاکمیت سازمانی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی