دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه خیریه امین آراسته

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری کارگاه مجازی حاکمیت سازمانی

برگزاری دوره آموزشی بعد سوم استاندارد افرا

برگزاری دوره آموزشی بعد سوم استاندارد افرا

برگزاری اولین دوره آموزشی «رویه‌های اجرایی حاکمیت سازمانی»

برگزاری اولین دوره آموزشی «رویه‌های اجرایی حاکمیت سازمانی»

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه مهر و ماه

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه مهر و ماه

مسئولیت اجتماعی: تجربه‌ای از PayPal

مسئولیت اجتماعی: تجربه‌ای از PayPal

خلاصه عملکرد افرا در سال 1400

خلاصه عملکرد افرا در سال 1400

اپیزود دوازدهم: انجمن حامیان کودکان کار و خیابان؛ از دیروز تا امروز همراه با خجسته حسینی‌پور

اپیزود دوازدهم: انجمن حامیان کودکان کار و خیابان؛ از دیروز تا امروز همراه با خجسته حسینی‌پور

اهمیت بهبود مستمر در موسسات نیکوکاری

اهمیت بهبود مستمر در موسسات نیکوکاری

اپیزود پنجم: روایت دختران مهر طه؛ از زبان زهره زارع

اپیزود پنجم: روایت دختران مهر طه؛ از زبان زهره زارع

بازاریابی و ارتباطات در سازمان های غیرانتفاعی

بازاریابی و ارتباطات در سازمان های غیرانتفاعی

اپیزود چهارم: خانه میتا؛ روایت مادرانه کیاندخت صالحی

اپیزود چهارم: خانه میتا؛ روایت مادرانه کیاندخت صالحی