موفقیت مهرگیتی در دریافت گواهینامه افرا

موسسه مهرگیتی موفق به دریافت گواهینامه ۱ ساله ارزیابی دیجیتال افرا شد.

مهرگیتی مؤسسه‌ای غیر دولتی و نیکوکارانه (یاری رسان) است متشکل از واحدهای مختلف با هدف بنیادین تلاش برای ساختن ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی.

مأموریت این موسسه مشارکت در احداث فضاهای آموزشی و فرهنگی– به‌خصوص مدرسه –  در مناطق محروم و نیازمند و همچنین حمایت مادی، معنوی و فرهنگی از دانش‌آموزان مستعد و محروم در مناطق مختلف کشور است.

سرویس ارزیابی دیجیتال افرا فرایندی است که در آن موسسات بر پایه گزاره‌های کلیدی استاندارد افرا و بر مبنای خوداظهاری و ارائه اسناد مورد ارزیابی افرا قرار می‌گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرویس ارزیابی دیجیتال با افرا تماس بگیرید.