شفافیت، عنصر کلیدی پاسخگویی در سازمانهای غیرانتفاعی

هدف این ویژه نامه ارائهٔ چهارچوبی است تا با استفاده از آن، شفافیت در بخش غیرانتفاعی درک شود و سپس، جریان‌های اصلی پژوهشی درمورد افشای اطلاعات و پاسخ‌گویی به‌دقت بررسی شوند، و این امر با مرور نظام‌مند پیشینهٔ پژوهشی در خصوص ابعاد و پیشینهٔ شفافیت اطلاعاتی صورت می‌گیرد که سازمان‌های غیرانتفاعی افشا می‌سازند. از دیدگاه بین‌المللی به پرسش‌های اساسی این مقاله می‌پردازیم. به‌ویژه، سه پرسش پژوهشی را به‌دقت بررسی می‌کنیم:

  • چرا سازمان‌های غیرانتفاعی باید اطلاعات شفاف را برای ذی‌نفعان افشا کنند؟
  • چرا همهٔ سازمان‌های غیرانتفاعی اطلاعات شفاف افشا نمی‌کنند؟
  • سازمان‌های غیرانتفاعی از چه ابزاری برای افشای اطلاعات شفاف بهره می‌گیرند؟